Privacyverklaring

Adremo Revalidatie Techniek, gevestigd aan de Tolhusleane 17 8401 GA te Gorredijk, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
Adremo Revalidatie Techniek
Tolhusleane 17
8401 GA, Gorredijk 
+31 (0)5134 65543
info@adremo.nl

https://www.adremo.nl

Welke gegevens we bewaren;

Adremo Revalidatie Techniek verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres

Adremo Revalidatie Techniek verwerkt indien nodig de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens:

 • Lichamelijke en/of geestelijke beperkingen
 • Gegevens van personen jonger dan 16 jaar*)
 • Burgerservicenummer (BSN)

 *) Adremo Revalidatie Techniek verzamelt alleen informatie over personen jonger dan 16 jaar als we toestemming hebben van de ouders. Mocht dit onverhoopt toch zonder toestemming gebeuren, bijvoorbeeld omdat deze informatie ingevuld wordt via onze website, neemt u dan contact op met Adremo zodat we deze informatie kunnen verwijderen.

Adremo Revalidatie Techniek verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te    
 • kunnen voeren.
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.
 • U een juist advies te geven in relatie tot uw lichamelijke en/of geestelijke beperking.
 • Het kunnen opstellen van een offerte voor de aan u te leveren product en/of dienst.
 • Het aanvragen van toestemming bij de instanties die de geadviseerde goederen en diensten eventueel gaan vergoeden. Hiervoor hebben we normaliter uw BSN nummer nodig.
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren.
 • Om service te kunnen verlenen op de door ons geleverde goederen en diensten.
 • U te kunnen adviseren over mogelijke upgrades of vervanging van de aan u geleverde goederen en diensten.

Adremo Revalidatie Techniek neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Adremo Revalidatie Techniek) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren;
Adremo Revalidatie Techniek bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Daarnaast zal Adremo persoonsgegevens bewaren zolang dit wettelijk verplicht is of dit vereist wordt door de zorgverzekeraar.

Delen van persoonsgegevens met derden

Adremo Revalidatie Techniek deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die u gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Adremo Revalidatie Techniek blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Adremo Revalidatie Techniek en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@adremo.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Adremo Revalidatie Techniek wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: 

Beveiliging persoonsgegevens

Adremo Revalidatie Techniek neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of mail naar info@adremo.nl