Algemene voorwaarden

ADREMO REVALIDATIE TECHNIEK

Tolhûsleane 17

8401 GA GORREDIJK

Tel.: 0513-465543 adremo@adremo.nl

 

 

ALGEMENE VERKOOP EN LEVERINGSVOORWAARDEN

 

Artikel 1.

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle door ons gesloten

Verkoop-, verhuur- en reparatieovereenkomsten. Indien de koper

Inkoopvoorwaarden heeft, zijn deze voor ons niet bindend, voor

zover deze afwijken van onze voorwaarden.

Artikel 2.

Al onze offertes zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

De genoemde prijzen zijn onder voorbehoud van tussentijdse loon en grondstoffenprijsstijging. Wij behouden ons het recht

Voor om een eventuele stijfing van deze prijzen voor acceptatie

van de offerte door te berekenen.

Artikel 3.

Indien, nadat een overeenkomst tot stand is gekomen, de krachtens

deze overeenkomst eventueel door ons te betalen vracht- en expeditiekosten, assurantiepremies, invoerrechten, omzetbelastingen, weeldebelastingen en andere heffingen van overheidsinstanties zowel in binnen- als in buitenland, tussentijds worden verhoogd, hebben wij het recht deze verhogingen in onze prijzen door  te berekenen.

Artikel 4.

Overschrijding van een door ons aanvaarde leveringstermijn kan voor ons nimmer enige verplichtingen tot het vergoeden van schade tot gevolg hebben en evenmin voor koper aanleiding zijn de gesloten overeenkomst te ontbinden.

Artikel 5.

1.   Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen zijn wij, indien levering franco is overeengekomen, steeds slechts gehouden om een bestelling af te leveren op één bepaald, door de koper aangegeven adres, ook al zijn de bestelde goederen bestemd om uiteindelijk over verschillende plaatsen gedistribueerd te worden

2.   Tenzij franco levering is overeengekomen, geschiedt het vervoer te allen tijde voor risico van de koper.

3.   Terzake van reparatie geschiedt het vervoer naar de werkplaats te allen tijde voor risico van de koper.

Artikel 6.

Alle door ons geleverde goederen blijven ons eigendom, totdat zij door de koper volledig zijn betaald.

Artikel 7.

1a.  Zolang geen volledige betaling is ontvangen, blijft het geleverde eigendom van Adremo.

1b.  Indien dan de koper met de naleving van enige uit hoofde van de overeenkomst op hem rustende verplichting in gebreke blijft, indien hij liquideert, surséance van betaling aanvraagt, in staat van faillissement wordt verklaard of onder beheer, bewind of curatele wordt geplaatst, hebben wij het recht de overeenkomst te ontbinden, de goederen terug te vorderen en tot ons te nemen, door eenvoudige kennisgeving zonder enige rechtelijke tussenkomst, alles onverminderd ons recht op vergoeding van de schade door ons dient te gevolge geleden.

2.   Indien de koper in gebreke is aan enige jegens ons bestaande verplichting te voldoen, hebben wij het recht leveranties aan die koper geheel of gedeeltelijk op te schorten dan wel te staken.


Artikel 8.

1.  Indien wij door overmacht niet in staat zijn aan enige uit hoofde van de overeenkomst op ons rustende verplichting te voldoen, hebben wij te onzer keuze het recht de uitvoering der overeenkomst gedeeltelijk op te schorten, dan wel door eenvoudige kennisgeving aan de koper en zonder rechtelijke tussenkomst de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te annuleren, alles zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.

2.  Onder overmacht wordt ten dele verstaan: oorlog, oorlogsgevaar en oproer, belemmerende maatregelen zowel van binnen- als van buitenlandse overheden, brand, werkstaking, machineschade, personeelsgebrek, stremming van vervoer, gebrek aan vervoersmiddelen, overstroming, uitsluitingen, sabotage en in het algemeen alle onvoorziene omstandigheden, zowel in binnen- als in buitenland tengevolge waarvan de naleving der overeenkomst redelijkerwijze niet meer van ons kan worden gevergd.

3.  Overmacht is mede aanwezig, indien tengevolge van genoemde omstandigheden of om welke reden dan ook de leveranciers bij wie wij de verkochte goederen dan wel de daarvoor benodigde grondstoffen hebben besteld, deze niet of niet tijdig aan ons hebben geleverd, dan wel om welke reden dan ook de desbetreffende overeenkomst is geannuleerd.

Artikel 9.

1.  Eventuele reclames moeten binnen 21 dagen na ontvangst van de goederen schriftelijk bij ons zijn ingediend, onder nauwkeurige opgave van de aard en de grond van de klachten. In geval van klachten over de kwaliteit van de geleverde goederen dienen deze te onzer inspectie bewaard te blijven en niet dan na onze schriftelijke toestemming ons te worden teruggezonden.

2.   Eventuele reclames schorten de betalingsverplichtingen van de koper niet op.

3.   Indien wij van oordeel zijn dat een klacht terecht is ingediend, hebben wij het recht hetzij een schadeloosstelling in geld te geven, vast te stellen in onderling overleg, hetzij tot nieuwe levering over te gaan met instandhouding van de bestaande overeenkomst. In dat geval onder franco terugzending aan ons van het verkeerd geleverde.

4.   Na het verstrijken van de onder sub 1. genoemde termijn wordt de koper geacht het geleverde te hebben goedgekeurd.

Artikel 10.

1.  Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, dient de betaling te geschieden binnen drie weken na factuurdatum.

2.  Als plaats van betaling geldt Gorredijk.

3.  Gerekend van de dag, dat de koper in gebreke is, is hij bovendien aan ons verschuldigd een rentevergoeding dat ad. 1,5% per maand over het openstaande saldo.

4.  Indien wij ons genoodzaakt zien de incasso van onze vordering op de koper uit handen te geven, komen zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke incassokosten geheel voor rekening van de koper die geacht wordt ermede akkoord te gaan dat deze kosten worden gesteld op 15% van het in te vorderen bedrag.

5.  Indien een koper die meer dan één schuld aan ons heeft en/of boven de openstaande schuld(en) rente en/of incassokosten verschuldigd is, een betaling aan ons doet, hebben wij het recht te bepalen tot voldoening van welke schuld deze betaling zal verstrekken.

Artikel 11.

1.  Na levering van een artikel is ruil mogelijk, mits dit binnen een tijdbestek van 24 dagen na leverantie geschiedt. Voor het te ruilen artikel blijft 15% van de oorspronkelijke factuurwaarde verschuldigd. Dit bedrag zal worden opgeteld bij de factuurwaarde van het alsdan te leveren artikel.

2.   Een artikel dat naar speciale wensen is aangepast c.q. vervaardigd zal nimmer voor ruil in aanmerking komen.

Artikel 12.

1.  De vergoeding ten gevolge van aansprakelijkheid voor schade aan en (eventuele) waardevermindering van door of onder verantwoordelijkheid van Adremo geleverde goederen en uitgevoerde werkzaamheden is beperkt tot het factuurbedrag; een en ander met inbegrip van de eventuele vervangende schadevergoeding, alsmede het financieel nadeel, wegens het niet of niet naar behoren kunnen gebruiken van de desbetreffende goederen en ongeacht door wie de kosten zijn gemaakt, of het nadeel is geleden

2.  Adremo draagt geen enkele verantwoordelijkheid, wanneer buiten haar eigen technische dienst om is gerepareerd of aanpassingen zijn geschied.

Artikel 13.

Alle afgegeven tekeningen, kostenbegrotingen, prospectussen enz. blijven ons eigendom, zij mogen derhalve niet, tenzij met onze schriftelijke toestemming, vermenigvuldigd of aan derden worden getoond. Indien zulks geschiedt zal Adremo schadevergoeding eigen.

Artikel 14.

1.  Op overeenkomsten, gesloten op onze voorwaarden, is het Nederlandse recht van toepassing.


2.  Alle transacties worden geacht te zijn geschiedt te Gorredijk.

Artikel 15.

De bevoegde rechter te Leeuwarden is met uitsluiting van iedere andere rechter bevoegd kennis te nemen van alle geschillen gerezen naar aanleiding van transacties, waarop deze voorwaarden van toepassing zijn.

Artikel 16.

Deze voorwaarden zijn gedeponeerd ter Griffie van de Arrondissementsrechtbank te Leeuwarden op 1/3/1991

The owner of this website is Adremo Revalidatietechniek

Tolhûsleane 17
Gorredijk
8401 GA Nederland

You can contact us at: